Avís Legal

 

Titularitat del domini www.meritomasa.com

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), informo que la titularitat del domini de la meva botiga virtual, www.meritomasa.com, correspon a la Fàbrica de Tresors de MeriTomasa, amb domicili al carrer Jaume d'Arters 11 BX 08242 Manresa. Empresa legalment constituïda a Espanya amb el NIF 39375577 i inscrita en el Registre Mercantil el 02-11-2016 (D'ara endavant MeriTomasa.com).

Per a qualsevol consulta, pots contactar-me al correu electrònic meri@meritomasa.com

 

Objecte i àmbit d'aplicació

Les presents Condicions Generals de contractació i utilització tenen com a objecte regular la posada a disposició de la informació subministrada a la botiga online de MeriTomasa.com, així com les transaccions comercials que sorgeixin entre MeriTomasa.com i els usuaris del domini www.meritomasa.com.

Tant la navegació per la botiga online com l'adquisició de qualsevol dels productes oferts en ella suposen l'acceptació com a usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals de contractació i utilització.

MeriTomasa.com podrà en tot moment i sense previ avís modificar les presents condicions generals de contractació i ús, així com les condicions particulars que, si escau, s'incloguin, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions a la botiga amb la finalitat que puguin ser conegudes pels usuaris, i quedant constància de la data d'aquestes modificacions.

 

Informació subministrada al web

MeriTomasa.com posa especial atenció en oferir la informació continguda en el web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la meva voluntat, procediria immediatament a la seva correcció. Totes les informacions contractuals presents en www.meritomasa.com es mostren en espanyol i en català, i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte, es realitzarà en aquests idiomes.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts publicats a la botiga i especialment els dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, així com el programari, els noms comercials, les marques o dibuixos industrials i qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de MeriTomasa.com o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió a la web.

En cap cas no s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de MeriTomasa.com o dels titulars corresponents.

Queda expressament prohibida la introducció d'hiperenllaços amb fins mercantils en pàgines web alienes a MeriTomasa.com, que permetin l'accés a la meva web, sense consentiment previ. En tot cas, l'existència d'hiperenllaços en llocs web aliens a MeriTomasa.com no implicarà en cap cas l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi l'hiperenllaç, ni l'acceptació per part de MeriTomasa.com dels seus continguts o serveis.

 

Privacitat i protecció de dades personals

A l'efecte de què disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com en el R.D. 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament que desenvolupa la L.O. 15/1999, MeriTomasa.com t'informa de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat per i sota la responsabilitat de La Fàbrica de Tresors de MeriTomasa, amb les dades obtingudes al web www.meritomasa.com.

La finalitat d'aquest fitxer és gestionar la teva relació contractual amb mi, així com la realització d'activitats promocionals i publicitàries pròpies o de tercers mitjançant qualsevol mitjà, inclòs l'enviament de missatges comercials a través de correu electrònic, correu postal, etc., que puguin ser del teu interès, a partir de l'estudi i segmentació de les dades obtingudes durant la navegació per la web, de les dades proporcionades omplint de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial o lliurament dels productes comprats.

Si no vols rebre publicitat, només has d'entrar al teu compte i desactivar l'enviament de newsletter i informacions. En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, els clients i usuaris de www.meritomasa.com poden, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a MeriTomasa (c / Jaume d'Arters 11 BX 08242 Manresa) o bé mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça meritomasa@gmail.com, on s'indicarà el nom i cognoms, usuari i e-mail amb què es va donar d'alta, i adjuntant en ambdós casos fotocòpia del DNI de l'usuari. En el cas que les dades subministrades estiguin associats a una compra, la legislació espanyola obliga a mantenir almenys durant sis anys pel que no es podran esborrar ni rectificar encara que el client així ho sol·liciti.

MeriTomasa.com es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat del fitxer, així com a complir amb la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'establiment en el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovant pel Reial Decret 994/1999, d'11 de juliol.

 

Cookies

T'informo que per millorar la teva experiència de navegació, gestionar el contingut de la teva cistella, oferir els meus consells personalitzats, i informar-te en línia de les meves ofertes per a clients o socis, la meva pàgina web utilitza dispositius d'implantació de cookies i emmagatzematge d'IP.

La cookie és un fitxer que es diposita en el teu equip i l'únic objectiu és simplificar la teva navegació en www.meritomasa.com (aquesta cookie no pot contenir virus ni ser executada, perquè no és un fitxer actiu). La cookie només pot ser llegida per MeriTomasa.com i per tu, i pots esborrar si ho desitges, accedint a les opcions del teu navegador.

 

Condicions de la venda

 

Responsabilitat de MeriTomasa.com

Els productes presentats a la web són conformes a la legislació espanyola. La responsabilitat de MeriTomasa.com no pot invocar-se en el cas de productes no conformes a la legislació dels països als que hagin pogut ser enviats en funció de la comanda del client. Correspon doncs, als clients de fora d'Espanya el verificar la possibilitat d'importar o utilitzar els productes que sol·licitin.

L'usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús d'aquesta web, sent l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre el web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades per aquesta web, l'usuari a de mantenir indemne a MeriTomasa.com per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament de tals fets.

MeriTomasa.com no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a MeriTomasa.com, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la botiga, ni dels retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a MeriTomasa.com, degudes a l'usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

MeriTomasa.com no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del web. En particular MeriTomasa.com no garanteix sota cap extrem que els usuaris utilitzin el web de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

 

Obligacions de clients i usuaris

Amb caràcter general l'usuari s'obliga al compliment de les presents condicions generals, així com a complir les especials advertències o instruccions d'ús contingudes en les mateixes o al web i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d'utilitzar la web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d'aquest, els béns o drets de MeriTomasa.com, els seus proveïdors, la resta d'usuaris o en general de qualsevol tercer.

MeriTomasa.com no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l'usuari i per tant no pot constatar l'edat d'aquests. Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'apartat anterior durant la utilització del web www.meritomasa.com l'usuari s'obliga a:

  1. Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d'usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats.
  2. No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
  3. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la botiga cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de MeriTomasa.com, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de MeriTomasa.com o en general de qualsevol tercer.
  4. Guardar diligentment el "nom d'usuari" i la "contrasenya", assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'un ús indegut d'aquests.
  5. No realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través del web, i a no utilitzar els continguts i la informació del mateix per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
  6. No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del web o en la utilització de qualsevol dels serveis d'aquesta, incloent-hi la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma.
  7. No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de MeriTomasa.com, els seus proveïdors o tercers.
  8. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la botiga qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer. El client es compromet a possibilitar el lliurament de la comanda sol·licitada facilitant una adreça de lliurament en la qual pugui ser lliurada la comanda dins de l'horari habitual de lliurament de mercaderies. En cas d'incompliment per part del client d'aquesta obligació MeriTomasa.com no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada pel client.

De la mateixa manera, i pel que fa a l'ús dels productes comercialitzats per MeriTomasa, l'usuari és l'únic responsable de l'ús d'aquells de forma responsable i conforme a la destinació per al qual es comercialitzen. Haurà d'extremar la precaució quan l'ús afecti nens o menors d'edat.

 

Preus

El preu que apareix indicat en tot moment al costat de cada producte inclou l'IVA segons els tipus impositius estipulats per la legislació espanyola. Les despeses de transport s'indiquen també en el moment de realitzar la comanda, en funció de les opcions d'enviament disponibles i de les que triï cada client.

 

Comanda

Les comandes es realitzaran a través de la pàgina web, i només seran vinculants un cop s'hagi comprovat l'acceptació del pagament. Amb posterioritat a l'emissió de la comanda el client haurà de procedir al pagament del mateix per qualsevol de les possibilitats de forma de pagament de què disposi en aquell moment MeriTomasa.com.

Quan un producte no estigui en estoc, s'indicarà en la seva pròpia pàgina o se li comunicarà al client via correu electrònic. El client pot sol·licitar mitjançant els mètodes de contacte una data aproximada de reposició, així com una llista de productes similars o de superiors característiques.

El lloc de lliurament és el que indica el client en el formulari de compra. La comanda es considerarà realitzada en el mateix dia si es realitza abans de les 17:00h. En el cas de realitzar la comanda un cop passades les 17:00h o en un dia no laborable, es considera que la comanda es realitza el proper dia laborable. En qualsevol cas comença a comptar des que MeriTomasa.com rep l'import de la comanda. Després d'haver rebut el pagament corresponent a una comanda, MeriTomasa.com procedirà a emetre i enviar la factura a l'adreça que ens indica el client.

MeriTomasa.com es reserva el dret a retornar l'import abonat i anul•lar la comanda. Aquest dret serà exercit davant irregularitats en el procediment o davant sospites de delicte o falta de disponibilitat immediata del producte.

 

Garanties

Les meves joies compten amb una garantia de dos anys des del moment de la compra. Per fer efectiva aquesta garantia hauràs de presentar una prova de compra (tiquet de compra o factura).

Tots els meus articles estan garantits per defecte de fabricació. Les peces en plata són en plata de llei 925. Les peces en or normalment estan realitzades en or de 18 quirats (si no s'especificarà el menor quilatatge en aquest cas concret).

MeriTomasa.com no està obligada a indemnitzar l'usuari o a tercers per les conseqüències de l'ús del producte, siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant, danys que provinguin d'un deteriorament o pèrdues del producte.

Els productes queden fora de garantia si, un cop lliurats al client, han rebut alguna deterioració per fets externs o accidents.